Doel en werkwijze

De Rekenkamercommissie onderzoekt het beleid en beheer van de gemeente Ede op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Uit onderzoek blijkt of de uitvoering van het beleid:

  • voldoet aan de wettelijke kaders en regelgeving;
  • zonder verspilling is verlopen;
  • en of de verwachte effecten ook daadwerkelijk bereikt zijn.

Onderzoeksplan

De commissie maakt jaarlijks een onderzoeksplan. Ieder jaar doet zij ongeveer twee à drie onderzoeken. De onderwerpen worden geselecteerd aan de hand van criteria. Deze staan beschreven in het huishoudelijk reglement (zie in het menu bij Onderzoek).
Ideeën voor onderzoek komen van de gemeenteraad, inwoners van de gemeente Ede en leden van de Rekenkamercommissie. De commissie onderzoekt geen incidenten. Wel kan een incident aanleiding zijn voor onderzoek naar een breder beleidsterrein.

Leren voor de toekomst

De conclusies en aanbevelingen in de rapporten zijn gericht op het leren voor de toekomst. De Rekenkamercommissie informeert de gemeenteraad en inwoners van Ede over de resultaten van het onderzoek. Op deze manier wil zij de controlerende rol van de raad versterken.

Zittingsduur

De leden zijn door de gemeenteraad benoemd voor vier jaar. Ze zijn eenmaal herbenoembaar voor opnieuw vier jaar.